Εμβαδόν

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου είναι το γινόμενο των δύο πλευρών.