Τα Κλάσματα

 1	ένα ολόκληρο 
	
 1⁄2 	μισό 
	
 1⁄3 	ένα τρίτο 
	
 1⁄4 	ένα τέταρτο 
	
 1⁄5 	ένα πέμπτο 
	
 1⁄6 	ένα έκτο 
	
 1⁄7 	ένα έβδομο 
	
 1⁄8 	ένα όγδοο 
	
 1⁄9 	ένα ένατο 
	
 1⁄10 	ένα δέκατο 
	
 1⁄11 	ένα ενδέκατο 
	
 1⁄12 	ένα δωδέκατο 
	
 1⁄13 	ένα δέκατο τρίτο  
	
 1⁄14 	ένα δέκατο τέταρτο  
 
 1⁄20 	ένα εικοστό 
	
 1⁄21 	ένα εικοστό πρώτο 
	
 1⁄22	ένα εικοστό δεύτερο 

 

 2⁄3 	δύο τρίτα 
	
 3⁄4 	τρία τέταρτα 
	
 4⁄5 	τέσσερα πέμπτα 
	
 5⁄6 	πέντε έκτα 
	
 6⁄7 	έξι έβδομα 
	
 7⁄8 	επτά όγδοα 
	
 8⁄9 	οκτώ ένατα 
	
 9⁄10 	εννέα δέκατα 
	
 10⁄11 δέκα ενδέκατα 
	
 11⁄12 έντεκα δωδέκατα 
	
 12⁄13 δώδεκα δέκατα τρίτα 
	
 13⁄14 δεκατρία δέκατα τέταρτα 	
	
 19⁄20 δεκαεννέα εικοστά  
	
 20⁄21 είκοσι εικοστά πρώτα  
	
 21⁄22 είκοσι ένα εικοστά δεύτερα