Η Πρόσθεση / Addition

Ευθυγραμμίζουμε τα ψηφία.

Προσθέτουμε τις μονάδες στις μονάδες,
τις δεκάδες στις δεκάδες,
τις εκατοντάδες στις εκατοντάδες,
κλπ.

Αν το άθροισμα των ψηφίων είναι 10 ή μεγαλύτερο,
τότε γράφουμε το κρατούμενο πάνω από την επόμενη θέση(στα αριστερά).