Συμπλήρωσε τα κενά

x

=  

+ (

x

) =  

x

=  

x

=  

x

=  

+

+

=  

+

+ =  

x

=  


Όλες οι απαντήσεις σωστές!

Υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις.