Βρες την άγνωστη τιμή στην αριθμογραμμή ως κλάσμα ή δεκαδικό αριθμό.Γράψε κλάσμα(π.χ. 1/2) ή δεκαδικό(π.χ. 0.5).