Οι Αριθμοί Στα Ελληνικά
Άκουσε τον αριθμό στα Ελληνικά

         
Αριθμός Λέξη Τακτικός Αριθμός
0 μηδέν μηδενικός, μηδενική, μηδενικό
1 ένα, ένας, μια πρώτος, πρώτη, πρώτο
2 δύο δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο
3 τρία, τρεις τρίτος, τρίτη, τρίτο
4 τέσσερα, τέσσερις τέταρτος, τέταρτη, τέταρτο
5 πέντε πέμπτος, πέμπτη, πέμπτο
6 έξι έκτος, έκτη, έκτο
7 επτά έβδομος, έβδομη, έβδομο
8 οκτώ όγδοος, όγδοη, όγδοο
9 εννέα ένατος, ένατη, ένατο
10 δέκα δέκατος, δέκατη, δέκατο
11 έντεκα ενδέκατος, ενδέκατη, ενδέκατο
12 δώδεκα δωδέκατος, δωδέκατη, δωδέκατο
13 δεκατρία, δεκατρείς δέκατος τρίτος, δέκατη τρίτη, δέκατο τρίτο
14 δεκατέσσερα, δεκατέσσερις δέκατος τέταρτος, δέκατη τέταρτη, δέκατο τέταρτο
15 δεκαπέντε δέκατος πέμπτος, δέκατη πέμπτη, δέκατο πέμπτο
16 δεκαέξι δέκατος έκτος, δέκατη έκτη, δέκατο έκτο
17 δεκαεπτά δέκατος έβδομος, δέκατη έβδομη, δέκατο έβδομο
18 δεκαοκτώ δέκατος όγδοος, δέκατη όγδοη, δέκατο όγδοο
19 δεκαεννέα δέκατος ένατος, δέκατη ένατη, δέκατο ένατο
20 είκοσι εικοστός, εικοστή, εικοστό
21 είκοσι ένα εικοστός πρώτος, εικοστή πρώτη, εικοστό πρώτο
30 τριάντα τριακοστός, τριακοστή, τριακοστό
40 σαράντα τεσσαρακοστός, τεσσαρακοστή, τεσσαρακοστό
50 πενήντα πεντηκοστός, πεντηκοστή, πεντηκοστό
60 εξήντα εξηκοστός, εξηκοστή, εξηκοστό
70 εβδομήντα εβδομηκοστός, εβδομηκοστή, εβδομηκοστό
80 ογδόντα ογδοηκοστός, ογδοηκοστή, ογδοηκοστό
90 ενενήντα εννενηκοστός, εννενηκοστή, εννενηκοστό
100 εκατό εκατοστός, εκατοστή, εκατοστό
200 διακόσια διακοσιοστός, διακοσιοστή, διακοσιοστό
300 τριακόσια τριακοσιοστός, τριακοσιοστή, τριακοσιοστό
400 τετρακόσια τετρακοσιοστός, τετρακοσιοστή, τετρακοσιοστό
500 πεντακόσια πεντακοσιοστός, πεντακοσιοστή, πεντακοσιοστό
600 εξακόσια εξακοσιοστός, εξακοσιοστή, εξακοσιοστό
700 επτακόσια επτακοσιοστός, επτακοσιοστή, επτακοσιοστό
800 οκτακόσια οκτακοσιοστός, οκτακοσιοστή, οκτακοσιοστό
900 εννιακόσια εννιακοσιοστός, εννιακοσιοστή, εννιακοσιοστό
1,000 χίλια χιλιοστός, χιλιοστή, χιλιοστό,
2,000 δύο χιλιάδες δισχιλιοστός, δισχιλιοστή, δισχιλιοστό
10,000 δέκα χιλιάδες δεκάκις χιλιοστός, δεκάκις χιλιοστή, δεκάκις χιλιοστό
100,000 εκατό χιλιάδες εκατοντάκις χιλιοστός, εκατοντάκις χιλιοστή, εκατοντάκις χιλιοστό
200,000 διακόσιες χιλιάδες διακοσιάκις χιλιοστός, διακοσάκις χιλιοστή, διακοσάκις χιλιοστό
300,000 τριακόσιες χιλιάδες τριακοσιάκις χιλιοστός, τριακοσιάκις χιλιοστή, τριακοσιάκις χιλιοστό
1,000,000 ένα εκατομμύριο εκατομμυριοστός, εκατομμυριοστή, εκατομμυριοστό