Προτεραιότητα πράξεων


1. εκφράσεις μέσα σε παρενθέσεις π.χ.

2. δυνάμεις και ρίζες π.χ.

3. πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις (με τη σειρά που εμφανίζονται στην έκφραση, αριστερά προς δεξιά) π.χ. ()

4. προσθέσεις και αφαιρέσεις (με τη σειρά που εμφανίζονται στην έκφραση, αριστερά προς δεξιά) π.χ.()